År

2023

LEVERANS

Webbdesign
Webbutveckling
Dataanalys

Ortoma Företrädesemission

I ett samarbete med Shark Communication skapade vi en hemsida för att representera Audientes Företrädesemission.

En dedikerad hemsida till emissionen innebar en förenklad process för investerare att teckna nya aktier. All info relaterat till emissionen fanns att tillgå på en plats, såsom en förklaring på verksamheten, prospekt och anmälningssedlar. 

Samarbetet innebar även att mäta och sammanställa all data relaterat till besökarna på sidan. Bland annat kunde vi mäta hur väl olika annonser presterade, samt hur de olika besökarna rörde sig på sidan.

En läkare som tittar på en datorskärm med röntgenbilder, 3 rader text och en knapp över bilden

Ortoma AB genomför en emission av units!

TECKNA HÄR
Teckna innan 10 februari 2023
Mobilskärm som visar hemsidan för Ortomas emission, skapad av Velvic

Varje klick räknas

Vi mätte varje klick för att skapa en uppfattning kring vad intresserade köpare söker efter innan de bestämmer sig för att köpa aktien.

Mobilskärm som visar hemsidan för Ortomas emission, skapad av Velvic

Jag vill teckna units med stöd av uniträtter

Annan bank

I det fall att du har dina aktier hos annan bank än Nordnet och Avanza behöver du kontakta din bank för att göra din teckning via din bank.

Olika banker har olika tillvägagångssätt. Hos de flesta banker kan du logga in på internetbanken för att teckna men om du inte hittar detta så rekommenderar vi att du ringer din rådgivare eller kundservice.
Logga Ortoma

Att ha uniträtt

En uniträtt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya units vid en företrädesemission till ett förutbestämt pris.

Om du har aktier i ett bolag sedan innan får du uniträtter när bolaget gör en nyemission (också kallat förträdesemission). Dessa uniträtter ger dig en företrädesrätt att teckna nya units i bolaget. Det kan förekomma handel av uniträtter.

Jag vill teckna units utan stöd av uniträtter

Logga Nordnet
Logga Ortoma

Done!

Now you can clone this project and reuse the form.
Clone
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ordlista

Uniträtt (UR)

En uniträtt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna nya units vid en företrädesemission till ett förutbestämt pris. Om du har aktier i ett bolag sedan innan får du uniträtter när bolaget gör en nyemission (också kallat förträdesemission). Dessa uniträtter ger dig en företrädesrätt att teckna nya units i bolaget. Det kan förekomma handel av uniträtter. 

Investeringssparkonto (ISK)

ISK är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året. Schablonskatten baseras på statslåneräntan.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska eller digitala dokument med ett värde. Begreppet används ofta för instrument som aktier, fonder, derivat och obligationer.

Kapitalförsäkring (KF)

KF är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder utan att betala vinstskatt vid försäljning, istället schablonbeskattas värdet av ditt innehav en gång om året. Schablonskatten baseras på statslåneräntan. På en KF kan du välja en utbetalningstakt om du tillexempel har gått i pension och du kan även välja förmånstagare vid bortgång.

Betald tecknad aktie (BTA)

BTA är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning i en företrädesemission innan det nya aktiekapitalet registrerats. BTA konverteras automatiskt till aktie utan att du behöver göra något efter att emissionen är slutförd. BTA kan vara föremål för handel på marknadsplatsen. 

Depåkonto

En värdepappersdepå är ett konto där du kan förvara exempelvis aktier och fonder, tillskillnad från ISK och KF behöver du vid innehav på en depå, betala skatt för varje försäljning du gör med vinst. 

Betald tecknad unit (BTU)

BTU är ett temporärt instrument som tilldelas vid teckning i en företrädesemission av units innan det nya aktiekapitalet är registrerat. BTU konverteras automatiskt till en aktie utan att du behöver göra något efter att emissionen är slutförd. BTU kan vara föremål för handel på marknadsplatsen.

VP-konto/Servicekonto

Ett värdepapperskonto är ett konto som är direktregistrerat i den svenska värdepapperscentralen (Euroclear), på det kan du förvara diverse värdepapper. Ett VP-konto/Servicekonto börjar alltid med tre nollor (000) och består av totalt tolv siffror.

Teckningsoption (TO)

En teckningsoption är ett värdepapper som tilldelas exempelvis vid teckning av units i en företrädesemission. Teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie till en viss kurs under en viss bestämd tid. Detta kallas då optionsinlösen eller inlösenperioden. Det kan förekomma handel av teckningsoptioner.

Teckningstid

Teckningstiden är den tidsperiod det går att teckna i olika typer av emissioner, när teckningstiden är avslutad kan du inte lägre anmäla din teckning.

Unit

Unit är ett samlingsnamn för ett värdepapper som innehåller flera typer av instrument, oftast aktier och teckningsoptioner eller aktier och konvertibler. Oftast är teckningsoptionen i unitsen vederlagsfri (gratis).

Avstämningsdag

Avstämningsdagen är den dag som du behöver vara registrerad aktieägare för att få ta del av exempelvis kontant utdelning eller rätt att delta i en emission. Observera att affärer med värdepapper på marknaden går igenom två (2) bankdagar efter affären är gjord, vilket innebär att du måste köpa aktier senast två (2) bankdagar innan avstämningsdagen för att vara en registrerad aktieägare på avstämningsdagen. 

Likviddag

Likviddag är detsamma som betalningsdag. Det är denna dag som likviden för din teckning ska vara oss eller banken tillhanda.

Emissionsinstitut

Ett emissionsinstitut ansvarar för planering, hantering och genomförande av emissioner. Emissionsinstitutet sköter framför allt de administrativa och tekniska uppgifterna i Euroclear Sweden AB (värdepapperscentralen) men kan även hjälpa till med exempelvis projektledning kring olika emissioner. Ett emissionsinstitut behöver tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva verksamhet samt särskilda avtal med Euroclear för att vara emissionsinstitut. 

Euroclear Sweden AB

Euroclear Sweden AB är Sveriges värdepapperscentral och erbjuder en rad tjänster inom värdepappershantering som underlättar bolagens administration. Alla bolag som noteras på en marknadsplats måste ansluta sig till Euroclear och att ansluta sig innebär att bolagets aktiebok övergår till Euroclears ansvar. Att ansluta sig till Euroclear innebär att ägarna i bolaget kan se sina aktier på sina depåer i sin bank. 

Avräkningsnota

En avräkningsnota är en specifikation på köpta eller sålda värdepapper. Avräkningsnotan ska innehålla information om vem som köpt aktierna, till vilken kurs, datum för transaktionen samt totalt investerat belopp. Det ska även framgå information om det bolag som tecknaren köpt aktier i. En avräkningsnota är att likställa med en faktura. 

Smartare Investor Relations

Investor Relations är en stor passion för oss. Ifall företag hade lagt satsningar på sin IR, och byggt sina strategier som en e-handel, med välformulerade marknadsstrategier baserade på data och bevis, verifierade med performance marketing - så hade dessa företag haft potential att nå ut till många, många fler.
Berätta om ditt projekt
Berätta vad du behöver hjälp med
×