År

2022

LEVERANS

Webbdesign
Webbutveckling
Dataanalys

Spotlight Företrädesemission

I ett samarbete med Shark Communication skapade vi en hemsida för att representera Spotlights Företrädesemission, vilket skapades för att göra det enkelt för investerare att teckna nya aktier, genom att bland annat ge enkel tillgång till prospekt och anmälningssedlar. Samarbetet innebar även att mäta och sammanställa all data som kunde utläsas av sidan. Detta gjorde vi bland annat genom att mäta vilka kanaler som besökarna hittat till sidan genom samt hur besökare rör sig på sidan.

Annons

Öppet ekosystem för börsnära tjänster

Inbjudan till att teckna aktier i Spotlight Group AB (publ).
Teckna senast 12 januari 2023.

Teckna aktier här
Mobilskärm som visar hemsidan för Spotlights emission, skapad av Velvic
Skärmbild som visar hemsidan för Ortomas emission, skapad av Velvic
Urklipp från Cision.se som visar pressmeddelandet på resultatet för Spotlights emission

Varje klick räknas

Vi mätte varje klick för att skapa en uppfattning kring vad intresserade köpare söker efter innan de bestämmer sig för att köpa aktien.

Mobilskärm som visar hemsidan för Spotlights emission, skapad av Velvic

Smartare Investor Relations

Investor Relations är en stor passion för oss. Ifall företag hade lagt satsningar på sin IR, och byggt sina strategier som en e-handel, med välformulerade marknadsstrategier baserade på data och bevis, verifierade med performance marketing - så hade dessa företag haft potential att nå ut till många, många fler.

VD Peter Gönczi har ordet

Ett utmanande marknadsklimat fullt av möjligheter

Syftet med Spotlight Group är att förenkla för bolag att växa. Det inkluderar oss själva. Under de över 20 år som jag har arbetat med börs och kapitalisering av bolag har det sällan varit så tufft som under 2022. Det har både skapat utmaningar och möjligheter för Spotlight Group. Utmaningar för att till exempel flera planerade kapitaliseringar skjutits upp och/eller ställts in samt att courtageintäkter minskat kraftigt jämfört med 2021. Möjligheter för att det tvingat oss – som så många andra – att skapa en ännu stabilare grund att stå på i form av att fokusera på att öka andelen fasta löpande intäkter.

De senaste årens omvärldshändelser har gjort finansmarknaden instabil. Coronapandemin satte politiska, ekonomiska och sociala system på prov i många länder och följdes omgående av det ryska anfallskriget mot Ukraina, som i sin tur orsakat kraftiga prishöjningar för energi och transporter samt höga räntor samtidigt som internationella relationer förändrats. Varje bolag i Sverige, Norden och världen har fått ändrade förhållanden.

För tillväxtbolagen, som är en stor del av Spotlight Groups målgrupp och som står för lejonparten av de nya arbetstillfällen som skapas i samhället, är kapitalförsörjningen avgörande för såväl utvecklingen som överlevnaden. Samtidigt har växande bolag på kort tid fått kraftigt försämrade villkor för att säkra finansiering från investerare, banker och riskkapitalföretag. Därför är Spotlight Groups verksamhet viktigare än någonsin, inte bara för de bolag som behöver kapital för att kunna fortsätta växa, utan för hela samhället som är beroende av arbetstillfällena som samma bolag skapar.

Naturligtvis är det rådande marknadsklimatet utmanande för Spotlight Group. Därför började vi redan i mars med kostnadsbesparingar, som började ge stor effekt under det tredje kvartalet i år. Samtidigt behåller vi vår flexibilitet att kunna genomföra riktade satsningar på att utveckla vårt erbjudande, såväl för enskilda bolag som för koncernen som helhet.

Precis som efter bankkrisen 2008 är det troligt att Spotlight Group får en ännu viktigare samhällsfunktion efter den pågående oron med ett fortsatt ökat behov av de tjänster som vi erbjuder. Den potentiella marknaden är fortfarande stor och ett strukturellt skifte till publikt ägande fortgår i hela Norden. Vi bedömer att det uppdämda kapitalbehovet kommer att vara större än någonsin och att Spotlight Groups allt bredare utbud av tjänster har en framträdande position för att hjälpa många av de bolag som behöver oss.

Vi har under detta turbulenta år inte bara fattat beslut om besparingsåtgärder som gör att vi allt eftersom, med tiden, kan vara lönsamma även om det nuvarande klimatet håller i sig, utan också om åtgärder som gör att vi kan fortsätta att ta marknadsandelar. Utanför storstäderna och bland mindre bolag finns en tro att börsen inte är för dem. Vi vill upplysa dem om att – jo, det är den visst! Med stärkta ekonomiska marginaler har vi utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även i tuffa tider. När marknaden är svag och alla måste spara ska vi minnas vår unika inriktning – och förstärka den ännu mer. Därför gör vi nu själva en företrädesemission så att vi, genom stärkt ekonomisk motståndskraft, kan fortsätta vår utveckling och nå ut till ännu fler bolag som behöver hjälp att växa.

Som VD i dessa tider känner jag mig tacksam, stolt och inte minst trygg tack vare det stora förtroende som våra ägare, vår ledning, vår personal och vår styrelse visar för den inslagna vägen. Redan när jag skriver dessa ord är nyemissionen täckt till 100 % – med 70 % teckningsåtaganden från ägare, ledning och styrelse och med en vederlagsfri garanti från vår största ägare Swedia HighP för det övriga beloppet. Det visar tydligt att Spotlight Group inte är en verksamhet där kaptenen måste surra sig ensam vid rodret, utan där vi alla hjälps åt för att få skutan på rätt kurs igen.

Hur länge den nuvarande krisen varar och vilka de långsiktiga konsekvenserna blir vet i dagsläget ingen. Men vårt mål är och förblir detsamma: Att bygga en ännu starkare koncern som kan leva upp till sitt ansvar och sin samhällsfunktion när det kommer att behövas mer än någonsin.

Peter Gönczi
VD och styrelseledamot
Spotlight Group AB

Berätta om ditt projekt
Berätta vad du behöver hjälp med
×